สารบัญเว็บไซต์ 


ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี
บันทึกรายงานการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

- เติมหมึกเครื่องปริ้น cannon ip 1880

- Fomat เครื่องและ Repir เครื่อง

- ประกอบเครื่องพร้อมลง โปรแกรม

 
วัน อังคาร ที่20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

- ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

- ลงโปรแกรม

 
วันพุธ ที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553

- ลง windows

- แก้ไขอาการ Boot เครื่องไม่ได้